voorwaarden en privacy

Jan Jutten Training en Ontwikkeling BV is door de CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs ) beoordeeld door een auditcommissie.  Wij kunnen u melden dat wij voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs.

Bij de kwaliteitscode horen ook de volgende twee documenten die u hieronder vindt. Onderaan dit document staat ook beschreven hoe wij met uw privacy omgaan. 


Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen Jan Jutten Training & Ontwikkeling (verder te noemen JJTO) gevestigd te Echt, met al haar opdrachtgevers, tenzij in een overeenkomst tussen partijen van de toepasselijkheid uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle aanbiedingen van JJTO zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding anders is vermeld.
 2. Op de tussen partijen gemaakte afspraken kan alleen een beroep worden gedaan voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd. Ditzelfde geldt met betrekking tot wijzigingen van de afspraken achteraf.
 3. De klant krijgt een bedenktijd van zeven werkdagen na ontvangst van de offerte.

3. UITVOERING OVEREENKOMST

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst is de opdrachtgever in gelegenheid gesteld om een voorkeur op te geven voor de periode waarin de cursus gegeven dient te worden en met betrekking tot de cursusdata en tijden. Zoveel mogelijk met inachtneming van deze voorkeuren draagt JJTO zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus zorg voor de planning van de cursustijdstippen. Na ontvangst van deze planning heeft de opdrachtgever nog een week om JJTO eventuele op of aanmerkingen op de planning te doen toekomen, daarna staat de planning vast.
 2. Mochten cursisten zijn verhinderd dan dient dit in ieder geval 24 uur voor de les te worden doorgegeven. In dat geval zal JJTO, maximaal een maal per cursist, een inhaalles inplannen. Verzuim van ingeplande lessen geeft in geen geval recht op korting op de overeengekomen kosten.
 3. De cursussen worden in beginsel gegeven door de Jan Jutten van JJTO, mocht deze verhinderd zijn dan dragen zij zorg voor een adequate vervanging d.m.v. nauwe samenwerking met ‘Leren in Verbinding’.
 4. Mocht het voor JJTO niet mogelijk zijn om voor vervanging zorg te dragen, dan zullen de lessen op een later tijdstip, in overleg met de opdrachtgever, opnieuw worden ingepland. Mocht JJTO onverhoopt langer dan 3 maanden niet in staat zijn de geplande lessen uit te voeren dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Uitstel van lessen of ontbinding van de overeenkomst geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, in welke vorm dan ook. Voor zover reeds is betaald voor nog niet uitgevoerde lessen, zullen deze betalingen per omgaande na ontbinding worden geretourneerd.
 5. Alle informatie die door klanten wordt verstrekt en om geheimhouding vragen (zoals bijvoorbeeld werkprocessen, coachingsgesprekken, leerstrategieën, enz.) zal vertrouwelijk worden behandeld.
 6. Vragen van administratieve aard gesteld door klanten zal binnen een week beantwoord worden. Mocht het door JJTO meer tijd kosten om de vraag inhoudelijk te beantwoorden, dan zal de klant binnen een week bericht krijgen van ontvangst. Het inhoudelijke antwoord zelf zal binnen een maand na indiening beantwoord zijn.
 7. JJTO beschikt over een adequate klachtenprocedure die voorziet in ten minste een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde partij. Mocht ondanks de inzet van een derde onafhankelijke partij de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld worden, dan beroept JJTO zich op de rechterlijke macht.

4. AUTEURSRECHT

 1. JJTO staat er voor in, dat het zelf over de auteursrechten beschikt met betrekking tot het aan de cursist in het kader van de cursus afgegeven lesmateriaal.
 2. Het lesmateriaal mag slechts worden gebruikt voor het in de overeenkomst omschreven doel en door de daarin bedoelde cursisten. Vermenigvuldiging of hergebruik op andere wijze is slechts toegestaan na uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van JJTO.

5. BETALING

 1. De cursussen van JJTO zijn opgedeeld in modulen. De kosten per module worden steeds vóóraf gefactureerd en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, doch in ieder geval vóór het starten van de betreffende module op het rekeningnummer van JJTO te zijn voldaan.
 2. Mocht tijdige betaling uitblijven dan heeft JJTO het recht de geplande cursussen uit te stellen, de extra kosten die dat met zich meebrengt zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Daarnaast heeft JJTO de mogelijkheid de incasso van niet-betaalde facturen uit handen te geven. De extra kosten die dat voor JJTO met zich meebrengt zijn voor rekening van de opdrachtgever en bedragen 15% van de factuur met een minimum van € 100,=.
 4. Geleverde materialen zoals boeken en mindmap-posters dienen binnen 14 dagen te worden betaald. Daarna zal een herinnering volgen. Indien ook dan betaling uitblijft, heeft JJTO de mogelijkheid de incasso van niet-betaalde facturen uit handen te geven. De extra kosten die dat met zich meebrengt zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle overeenkomsten tussen JJTO en haar opdrachtgevers, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn of op de voorwaarden zelf, zowel feitelijke als juridische aard worden beslist door de bevoegde rechter in het Arrondissement te Maastricht.


Klachtenprocedure Jan Jutten Training en Ontwikkeling BV

Inleiding

De onderwijswetgeving is in 1998 gewijzigd met de invoering van de Kwaliteitswet, waarin (onder andere) het klachtrecht nader is geregeld.
Hoewel Jan Jutten Training en Ontwikkeling BV (voortaan JJTO te  noemen) goede kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, kan er altijd een klacht ontstaan. Onderstaande procedure geeft in grote lijnen aan hoe er gehandeld wordt door JJTO indien er een klacht is over de kwaliteit van het werk en/of het omgaan met afspraken, enz.

Opmerking vooraf.

Om een klacht voor te zijn, vindt er na iedere uitvoeringsdag een korte bespreking plaats met de verantwoordelijken van de school om de dag te evalueren en eventuele bijstellingen af te spreken voor het vervolgtraject. Deze bespreking is standaard handelwijze van JJTO en als zodanig niet opgenomen in offertes.

Reglement.

Artikel 1.
Indien er een klacht wordt ingediend, krijgt de indiener binnen een week bevestiging van ontvangst van de klacht.

Artikel 2.
Er wordt gestreefd om de klacht binnen een maand na indiening af te handelen, doch uiterlijk drie maanden na indiening klacht.

Artikel 3.
De medewerker van JJTO tegen wie een klacht wordt ingediend, zal contact opnemen met zijn collega`s om advies voor afhandeling van de klacht. Deze consultatie wordt eerst gemeld bij de indiener van de klacht.

Artikel 4.
JJTO neemt contact op met de indiener met het verzoek om een afspraak  te maken om de klacht nader te bespreken cq. te behandelen.

Artikel 5.
Tijdens het gesprek worden eventuele afspraken en afhandeling genotuleerd en door zowel de indiener als JJTO voorzien van een handtekening.

Artikel 6.
Indien de klant en/of JJTO dit wenst zal er een onafhankelijke derde persoon cq. organisatie bij betrokken worden om de klacht verder af te handelen.

Artikel 7.
Bij de afhandeling van de klacht zal altijd de inhoudelijke offerte en de punten zoals verwoord in de algemene voorwaarden onderdeel zijn van de behandeling.

Artikel 8.
De klacht en de wijze van afhandeling wordt geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard worden.

Artikel 9.
Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.

Artikel 10.
JJTO biedt de mogelijkheid om in beroep te gaan bij een onafhankelijke derde partij.

PRIVACYVERKLARING

Jan Jutten Training en Ontwikkeling

Om u duidelijk te maken hoe wij met uw gegevens omgaan, vindt u hier deze privacyverklaring. U leest hier wat wij met de verzamelde gegevens doet en waarom.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Jan Jutten Training en Ontwikkeling kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of een bestelformulier op de website van Jan Jutten verstrekt. Jan Jutten Training en Ontwikkeling kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

WAAROM WE DE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Jan Jutten Training en Ontwikkeling verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Jan Jutten Training en Ontwikkeling uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG GEGEVENS WORDEN BEWAARD

Jan Jutten Training en Ontwikkeling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Jan Jutten Training en Ontwikkeling verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens zullen nimmer worden verkocht aan derden.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Jan Jutten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Jan Jutten Training en Ontwikkeling gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Jan Jutten Training en Ontwikkeling maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Jan Jutten Training en Ontwikkeling te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Jan Jutten Training en Ontwikkeling heeft hier geen invloed op. Jan Jutten Training en Ontwikkeling heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Jan Jutten Training en Ontwikkeling. Jan Jutten Training en Ontwikkeling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Jan Jutten Training en Ontwikkeling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op Jan Jutten Training en Ontwikkeling. Jan Jutten Training en Ontwikkeling is als volgt te bereiken:

Jan Jutten Training en Ontwikkeling

Vulenstraat 3, 6102 GJ  Echt

06-20428229

janjutten@ziggo.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 12052210

Bronnen:

 • De inhoud is opgesteld door Kompas Advocatuur en het model is door hen juridisch nagekeken. (Met uitzondering van de schuingedrukte tekst.)
 • Dit document is gebaseerd op een voorbeelddocument van Hosting2go.