Vragenlijst vier hefbomen van leiderschap

Deze vragenlijst is een hulpmiddel om zicht te krijgen op uw eigen leiderschap. Het instrument is gebaseerd op het artikel “Dansvloer of balkon”

In de literatuur over leiderschap in lerende scholen zijn diverse auteurs het steeds meer met elkaar eens over de belangrijkste hefbomen: welke acties/interventies van schoolleiders hebben de meeste invloed op duurzame schoolontwikkeling?
De richtlijnen die uit recente literatuur naar voren komen, kun je samenvatten in vier essenties die nauw met elkaar samenhangen:

  • werken aan zingeving: de waarom-vraag stellen;
  • ervoor zorgen dat alle medewerkers voortdurend leren;
  • een einde maken aan de privatisering van de groep/klas;
  • verbindend systeemleiderschap.

De uitwerking van deze hefbomen in de vorm van acties, hulpmiddelen en werkvormen komt onder meer aan de orde tijdens de diverse leergangen die we met Natuurlijk Leren verzorgen.
Deze vragenlijst is een hulpmiddel om een beeld te krijgen van uw eigen leiderschap, gerelateerd aan de genoemde vier hefbomen. De lijst kunt u gebruiken om snel een beeld te krijgen in welke mate de kenmerken van goed leiderschap in uw eigen werk aanwezig zijn. Verder helpt het instrument om de vier hefbomen te operationaliseren: wat wordt ermee bedoeld? Tenslotte kan de lijst helpen bij mogelijke acties om uw eigen leiderschap te ontwikkelen: elke vraag kunt u beschouwen als een mogelijk leer- of actiepunt.